Xin cho biết JEX có tác dụng với người bị thoát vị đĩa đệm không?


Gửi câu hỏi